ตรวจสอบภายใน

บริการด้าน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน
.
– สำรวจออกแบบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) ให้กับองค์กร
– แนะนำให้คำปรึกษาและช่วยจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี (AUDIT PLAN) ให้แก่องค์กร
– จัดตั้งทีมงานเข้าทำการตรวจสอบภายในประจำปี หรือเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์กร ในลักษณะ OUTSOURCING
– แนะนำให้คำปรึกษา วิธี และเทคนิคการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กร
– ร่วมหรือจัดทีมบุคคลากร เข้าร่วมในการตรวจสอบภายใน ในบางกรณีที่จำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากองค์กร
– ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจำปีขององค์กร และเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เป็นครั้งคราว
– แนะนำให้คำปรึกษาในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่องค์กร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมอยู่เสมอ
.
.
ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งลักษณะงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
.

 1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังนี้
  – ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)
  – ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)
  – ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)
  – ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)
  – ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)
  .
  รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ
  – คู่มือการทำงาน
  – แผนภาพFlow Chart
  – วิธีการทำงาน
  – นโยบายที่เกี่ยวข้อง
  .
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
  – ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ
  – ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/และป้องกัน
  – แผนงานการติดตามผล
  .
  .
 2. ให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)
  – ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บริหารด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกงานรายงานประกอบ
  – ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี
  – การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน
  .
  .

Audit AEC Co.,Ltd.
Our Audit Office in Bangkok Thailand offer Audit Services for Statutory Audit and Internal Audit by English Speaking CPA (Certified Public Accountant), Tax Auditor. Feel free to directly contact to +66(0)94 1636365
บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
สำนักงานตรวจสอบบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ของบัญชีบริษัท บัญชีห้างหุ้นส่วน และ บัญชีสหกรณ์ทั้งภาษาอังกฤษและไทย โดยทีม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ติดต่อ โทร 094-1636365
Thai SME Accounting Co.,Ltd.
Our Accounting Office in Bangkok Thailand offer Accounting Services of Bookkeeping, Payroll, Audit, by our English Speaking CPA (Certified Public Accountant). Feel free to directly contact to +66(0)96 3642895
บริษัท บัญชี เอสเอ็มอีไทย จำกัด
สำนักงานบัญชี ให้บริการงานบัญชี ,จัดทำบัญชี,จัดทำเงินเดือน,ตรวจสอบบัญชี บริษัทห้างหุ้นส่วน ทั้งภาษาอังกฤษและไทย โดยทีม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ติดต่อ โทร 096-3642895