รับสมัครงานบัญชี Full Time & Part Time

Audit | Posted by นักบัญชี
Feb 01 2013

สมัครงาน PART TIME บัญชี 150x150

.
กลุ่มผู้จัดทำ “Audit.in.th” รับสมัครงานบัญชี part time / full time งาน ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สำหรับ สำนักงานตรวจสอบบัญชี-สำนักงานบัญชี โดยมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังนี้
.
คัดแยก/จัดเรียงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
จัดทำรายงานประกันสังคม
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม CD Organizer
ยื่นภาษีประจำเดือน
ปิดบัญชีประจำเดือน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบบัญชีและจัดทำกระดาษทำการ
อื่น ๆ
.
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
4 ซอย70 ถนนพระราม2, แขวงแสมดำ. เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
.
ผุ้สมัครที่สนใจจะต้องระบุ รายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง ให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ ผุ้สมัครที่ระบุข้อมูลที่ครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 095-5351915
.
คลิ๊ก >> แบบฟอร์มสมัครงานทำบัญชี Full / Part Time

รับสมัคร นักศึกษาบัญชี ฝึกงาน ปี 2556

Uncategorized | Posted by นักบัญชี
Dec 23 2012

AccountantTrainee-150x150

กลุ่ม Audit.in.th มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน จัดทำบัญชี และ งานตรวจสอบบัญชี โดยปฏิบัติงานที่ บริษัท บัญชี เอสเอ็มอีไทย จำกัด / บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอย70 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ในระยะเวลาเดือน มีนาคม – พฤษภาคม และ นอกช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยพิจารณาเปิดรับตลอดปีการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
4 ซอย70 ถนนพระราม2, แขวงแสมดำ. เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150

.
นักศึกษาที่สนใจจะต้อง กรอกระบุ รายละเอียดแบบฟอร์มสมัครฝึกงานบัญชีที่อยู่ตามลิงก์ข้างล่างให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ นักศึกษาที่ระบุข้อมูลข้างต้นครบถ้วน สอบถามรายละเอียดที่ โทร 095-5351915
.
คลิ๊ก >> แบบฟอร์มสมัครฝึกงานบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

Audit | Posted by นักบัญชี
Oct 15 2011

บริการตรวจสอบบัญชี

.

Audit.in.th บริการตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภาษีอากร โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จาก สำนักงานตรวจสอบบัญชีเรา ทั้งภาษาอังกฤษและไทย ในราคายุติธรรม ไม่แพง
.
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้นิติบุคคล บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นๆ จะต้องทำการปิดงบการเงินประจำปี แล้วนำส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป(GAAPs) รวมถึงการรับรองความถูกต้องและครบถ้วนเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางภาษี อากร ตาม ประมวลรัษฎากร แล้วนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,กรมสรรพากร ต่อไป ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีการดำเนินการหรือไม่

.

สำนักงานตรวจสอบบัญชี Audit.in.th

ตรวจสอบบัญชี.Net บริการในราคายุติธรรม

Audit | Posted by นักบัญชี
Oct 15 2011

.

บริการตรวจสอบบัญชีราคายุติธรรม ให้บริการในเขต :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.ไทย – รับตรวจสอบบัญชีอิสระ

Audit | Posted by นักบัญชี
Oct 15 2011

.

รับตรวจสอบบัญชีและภาษีโดยผู้สอบตรวจสอบอิสระ ในเขตพื้นที่ :

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร.ไทย – ตรวจสอบบัญชีภาษีตามเกณฑ์สรรพากร

Audit | Posted by นักบัญชี
Oct 15 2011

.

รับตรวจสอบบัญชีและภาษีโดยTAและCPA ในเขตพื้นที่ :

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline